Werkwijze

 • het (doen) geven van voorlichting en voordrachten over cultuur;
 • het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke en culturele publicaties;
 • het organiseren van bijeenkomsten, seminars, excursies en dergelijke aangaande onderwerpen en issues;
 • het bieden van een context voor uitingen van verschillende culturen en tradities evenredig met universele waarden;
 • het coördineren van gezamenlijke presentaties op instellingen op het gebied van cultuur, welke op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting;
 • het organiseren van culturele evenementen;
 • het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en projecten waarbij deskundigen uit het buitenland voorlichting geven en seminars houden;
 • het (laten) verrichten van onderzoeken, analyseren van maatschappelijke vraagstukken en creëren van oplossingen voor maatschappelijke problemen;
 • het gebruik van media om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en geïnteresseerden te informeren op het gebied van cultuur en religie;
 • het verstrekken van studiebeurzen aan leerlingen en studenten of academici wiens werk en inzet in het verlengde van de doelstellingen liggen;
 • het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities;
 • het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie en burgerschapszin van individuen en gemeenschappen in de Nederlandse samenleving;
 • het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden;
 • het in het leven roepen van fondsen om projecten binnen en buiten de stichting financieel te ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen zoals deze hiervoor zijn omschreven;
 • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.